Menu

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. TOEPASBAARHEID

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

2. AANKOOPVOORWAARDEN

In geval de aankoopvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden zijn alleen de laatst genoemde voorwaarden van kracht.

3. AFSPRAKEN

Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze verkoopsvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van de verkoper zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien hij deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd.
Indien orders niet geheel kunnen worden geleverd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden. Nalevering worden steeds met de volgende orders verzonden. Door de verstrekking van een order aan de verkoper de toepasbaarheid van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

4. OFFERTE

Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, enz …, welke verkoper verstrekt in katalogi, zijn voor hem niet bindend en uitsluitend bedoel om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de koper niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. Toezending van katakogi en/of prijslijsten verplicht verkoper niet tot levering en blijven zijn eigendom.

5. TECHNISCHE INTERVENTIE IN REGIE

Per technische interventie zal het eerste begonnen uur volledig worden gefactureerd. Na dit uur worden de prestaties per kwartier gefactureerd.

6. LEVERINGSTERMIJN

Alle aanbiedingen en leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten.
Overschrijding van de leveringstermijn ontheft de koper niet van zijn verplichtingen, tenzij de order door koper schriftelijk geannuleerd is wegens overschrijding, van de leveringstermijn. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor bestelde goederen – zonder melding van redenen – onder rembours te leveren of voor de verzending betaling te verlangen. De hierdoor ontstane inkassokosten zijn voor rekening van de koper.

7. OVERMACHT

Overmacht hoe ook ontstaan, ontheft verkoper van iedere verplichting tot levering.

8. KLACHTEN

Klachten dienen uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de geleverde goederen te zijn ingediend. Zij ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn. Indien de klachten gegrond blijken, zal de verkoper zulks kenbaar maken aan koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, of de koper te krediteren voor ten hoogste de faktuurwaarde, zonder tot enige andere schadevergoedingen verplicht te zijn.
Terugzendingen kunnen slechts met toestemming van de verkoper geschieden.

9. GEBREKEN

Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken aan de door hem geleverde goederen, noch voor de daaruit ontstane materiële of lichamelijke schade.

10. GARANTIE

Worden enkel onder garantie teruggenomen, goederen welke bij normaal gebruik fabrieksfouten vertonen en voor dewelke een schriftelijke klacht binnen de 5 dagen na ontvangst aan verkoper werd geadresseerd.

11. PRIJSVERHOGING

Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfaktoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge de voorzien omstandigheden, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

12. RISIKO

De goederen worden verstuurd met risiko voor de koper.
Levering van orders geschiedt nooit franko.

13. ONDER VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande verwittiging en/of ingebrekestelling.

14. INTRESTEN

Bij gebrek aan betaling van de faktuur op de vervaldag, zal het bedrag rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door en intrest van 12 % het jaar verhoogd worden en zal met een onherleidbare schadevergoeding van 20 % met en minimum van 50 euro vermeerderd worden, dit in toepassing volgens art. 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.
Inkassokosten en retourkosten van kwitanties van en wissels zijn voor rekening van de koper.

15. KOMPENSATIE

De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de verkoper of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens de algemene verkoopsvoorwaarden.

16. ANNULATIE

Bij annulering van een order door koper is deze aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 25 % van het geannuleerde order, zonder dat de verkoper ertoe gehouden is enige schade aan te tonen.

17. TERUGZENDEN VAN GOEDEREN

Goederen worden alleen teruggenomen na schriftelijk akkoord. Alle goederen, welke retour, of ter reparatie worden toegezonden dienen franko te worden verzonden.

18. OPEISBAARHEID

De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele faktuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere zelfs niet vervallen fakturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

19. UITDRUKKELIJK ONTBINDINGS BEDING

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

20. RECHTBANKEN

Alle geschillen tussen leverancier en klant zullen worden behandeld door de bevoegde Rechter, zijnde de rechtbanken van het arrondissement Brussel en het Vredegerecht van het kanton waar de sociale zetel van de leverancier zich bevindt. Deze overeenkomst wordt beheerd door het Belgisch Recht.

21. MUNTEENHEID

De faktuur is betaalbaar in de hierin vermelde munteenheid.