Menu

Privacy Policy

1. Algemeen

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens (hierna de “Gegevens”) die wij over u verzamelen om u de door ons aangeboden diensten te verlenen.

Dit Beleid bevat een omschrijving van onze praktijken in verband met de informatie die wij verzamelen op de door ons gebruikte en beheerde website, via dewelke u dit Vertrouwelijkheidsbeleid raadpleegt (de “Site”).

Door onze Site te gebruiken of door ons uw Gegevens mee te delen, aanvaardt u wat in dit Privacybeleid omschreven is. Als u de bepalingen van dit beleid niet aanvaardt, verzoeken wij u onze Site niet te gebruiken en ons uw Gegevens niet mee te delen. In dit geval aanvaardt u echter dat u niet op alle door MCH aangeboden diensten en andere voordelen een beroep kunt doen.

2. Contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke

MCH, met maatschappelijke zetel te De Koninckstraat 33-35, 1080 Brussel (België), en ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer (BE) 0449.532.840, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u rechtstreeks verstrekt op onze Site : http://mch.be/

3. Welke Gegevens verzamelen wij over u, voor welk doeleinde en op welke rechtsgrond ?

3.1. De rechtsgrond voor de Gegevens die wij rechtstreeks over u verzamelen is uw toestemming

Het betreft de Gegevens die u vrijwillig meedeelt :

(i) via onze Internetsite door gebruik van het contactformulier of door contact met ons op te nemen via de volgende e-mailadressen: sales@mch(dot)be of info@mch(dot)be.

Wij gebruiken deze Gegevens om opnieuw contact met u te kunnen opnemen, om uw informatieverzoeken of verzoeken om bijstand te beantwoorden en om uw verzoeken in te willigen.

(ii) wanneer u uw e-mailadres invoert om “Op de hoogte te blijven”, gebruiken wij uw e-mailadres om u via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze activiteiten.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, ofwel door u schriftelijk tot ons te richten, ofwel door in de mails die wij u sturen te klikken op de link “uitschrijven”.

(iii) wanneer u deel wilt uitmaken van ons team en u ons uw CV stuurt via het tabblad “Job@”.

Wij gebruiken deze Gegevens overeenkomstig ons Vertrouwelijkheidsbeleid inzake aanwervingen.

(iv) Wanneer u contact met ons opneemt voor bijstand of wanneer u telefonisch contact opneemt met onze dienst, moet u ons misschien gegevens verstrekken over uw persoon, over de aard van uw telefoontje, en andere informatie om onze daarop volgende vragen te beantwoorden.

In dit geval worden uw Gegevens gebruikt om uw informatieverzoeken of verzoeken tot bijstand te beantwoorden.

MCH verwerkt uw gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden voor ze verkregen werden.

3.2. De Gegevens die wij verzamelen tijdens uw interactie met de Site

Op onze Site wordt gebruik gemaakt van “cookies”. Als u de Site gebruikt, stemt u ermee in om cookies te ontvangen op uw computer, tablet of smartphone. Dankzij de cookies kunnen wij u een optimale navigatie aanbieden op onze Site (ze helpen ons bijvoorbeeld om de voorkeuren te onthouden die u opgeeft tijdens uw bezoek).

Wij verzoeken u om op onze Internetsite ons “Cookiebeleid” te raadplegen voor meer informatie over deze technologieën en over uw rechten hieromtrent.

4. Hoe lang bewaren wij uw Gegevens ?

Wij bewaren uw Gegevens gedurende de periode die noodzakelijk is voor de activiteiten waarvoor ze verzameld zijn, en de periode die is voorgeschreven door de geldende wetgeving.

5. Aan wie kunnen uw Gegevens worden doorgezonden ?

Uw Gegevens kunnen meegedeeld worden aan de andere bedrijven die behoren tot de Groep MCH, voor de bovenvermelde doeleinden.

Uw Gegevens kunnen ook voor marketingdoeleinden meegedeeld worden aan de partners van MCH uitsluitend als u uw uitdrukkelijke toestemming verleend hebt voor een dergelijke mededeling.

In het kader van de uitvoering van onze diensten moeten wij al onze taken of een deel ervan mogelijk uitbesteden aan technische verwerkers, die aan ons gebonden zijn door een overeenkomst, met name voor de werking van onze Site.

MCH vereist bovendien van de verwerkers dat zij de wetgeving inzake de bescherming van de Gegevens naleven, dat ze voldoende waarborgen bieden voor het treffen van de passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake de bescherming van de Gegevens, en dat ze de bescherming van uw rechten waarborgen.

Wij verkopen of verspreiden de Gegevens die wij over u verzamelen op geen enkele wijze aan derden.

Onder bepaalde omstandigheden verstrekken onze Website en onze applicaties u sociale plug-ins van andere sociale netwerken. Als u ervoor kiest een interactie aan te gaan met een site van sociale netwerken zoals Facebook of Twitter (bijvoorbeeld door een account aan te maken), is uw activiteit op onze Site of via onze applicaties ook toegankelijk op deze site van sociale netwerken. Als u tijdens uw bezoek aan onze Site verbonden bent met een van deze sociale netwerken, of als u een interactie aangaat met een van de sociale plug-ins, kan de site van sociale netwerken deze informatie toevoegen aan uw overeenkomstig profiel op dit netwerk, afhankelijk van uw instellingen voor bescherming van de privacy. Als u dit soort overdracht van Gegevens wenst te voorkomen, moet u zich afmelden in uw account van het sociale netwerk alvorens naar onze Site te gaan, of indien mogelijk de instellingen voor de bescherming van de privacy van de applicatie wijzigen. Lees het beleid voor de bescherming van de privacy van deze sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over de verzameling en overdracht van persoonsgegevens, over uw rechten en over de wijze waarop u een bevredigende instelling kunt verkrijgen met het oog op de bescherming van de privacy.

6. Wat zijn uw rechten ?

6.1 Rechts op inzage

U heeft het recht om uw Gegevens te allen tijde gratis te raadplegen, door een e-mail te verzenden naar privacy@mch.be, of een brief naar het adres van onze hoofdzetel.

6.2 Recht op rectificatie

U heeft het recht om te eisen dat onjuiste Gegevens gecorrigeerd worden, en dat ongepaste of overbodig geworden Gegevens verwijderd worden, door een e-mail te verzenden naar privacy@mch.be of door via de post een schriftelijk verzoek te verzenden naar het adres van onze hoofdzetel.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde de juistheid van de Gegevens die u meedeelt moet controleren.

6.3 Recht op vergetelheid

Als u niet langer wenst dat uw Gegevens verwerkt worden, en als u aan de voorwaarden voldoet om het recht op wissing aan te vragen, verwijderen wij uw Gegevens uit onze Database.
Deze verwijdering wordt uitgevoerd in de maand na de kennisgeving van uw aanvraag, tenzij de bewaring van de Gegevens noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting, of bij de vaststelling van de verdediging van rechten in rechte.

6.4 Recht op overdraagbaarheid

Voor zover dit noodzakelijk is, heeft u ook recht op de overdraagbaarheid van uw Gegevens overeenkomstig de geldende wetten inzake de bescherming van de Gegevens.

6.5 Recht van bezwaar

U beschikt over een recht van bezwaar tegen iedere vorm van gebruik van uw Gegevens ten behoeve van direct marketing. U kunt te allen tijde, gratis en zonder hiervoor een beweegreden te moeten opgeven, uw recht van bezwaar doen gelden, door een e-mail te verzenden naar het volgende adres: privacy@mch(dot)be.
U kunt zich ook uitschrijven voor de marketingberichten door de instructies voor uitschrijving te volgen die in elk marketingbericht dat u ontvangt opgenomen zijn. Wij zullen uw verzoek of verzoeken binnen een zo kort mogelijke redelijke termijn inwilligen.

6.6 Recht op beperking van de verwerking

Tenslotte heeft u het recht om van MCH de beperking van de verwerking van uw Gegevens te verkrijgen, overeenkomstig de geldende wetten inzake de bescherming van de Gegevens.

7. Gegevens over kinderen

In het algemeen verzamelen wij niet opzettelijk persoonsgegevens over kinderen jonger dan 13 jaar. Als wij vaststellen dat we door onachtzaamheid gegevens over kinderen jonger dan 13 jaar verzameld hebben, zullen wij maatregelen treffen om deze gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, behalve als de geldende wet ons verplicht om ze te bewaren.
Als wij weten dat een kind ouder is dan 13 jaar, maar overeenkomstig de geldende wet beschouwd wordt als een minderjarige, moeten wij de toestemming van een ouder/voogd verkrijgen voordat we de persoonsgegevens van dit kind gebruiken.

8. Links naar andere websites en diensten

Onze Site kan links bevatten naar sites van derden, en sommige van onze diensten bieden toegang tot diensten van derden (bijvoorbeeld sociale netwerken).
Wij hebben geen controle over de manier waarop sites en diensten van derden uw persoonsgegevens verwerken. Wij controleren de sites en diensten van derden niet, en wij zijn niet verantwoordelijk voor deze sites en diensten van derden of voor hun praktijken in verband met de bescherming van de privacy. Lees de verklaringen van bescherming van de privacy van de sites of diensten van derden die u opent via onze Site of diensten.

9. Gevoelige gegevens

U mag via de Site of op welke manier ook geen gevoelige Persoonsgegevens (bijv. gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke overtuigingen, godsdienst of andere geloofsovertuigingen, gezondheid, strafregister of lidmaatschap van een vakbond) naar ons verzenden of dergelijke gegevens verspreiden.

10. Delen van Gegevens

Houd ermee rekening dat wij, onder voorbehoud van de geldende wetgeving inzake de vertrouwelijkheid van de Gegevens, uw persoonsgegevens zullen verspreiden als ons hiertoe verplicht zien voor de naleving van de wetten, regelgevingen, verordeningen of rechts- of overheidsverzoeken.
Als ons bedrijf geheel of gedeeltelijk overgenomen wordt door een derde, worden de gegevens over u overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Zonder enige verplichting van onze kant, behouden wij ons ook het recht voor om alle gegevens te verzamelen en te delen die wij nuttig achten om een enquête te voeren of om maatregelen te treffen bij een vermoeden van fraude, illegale praktijken en mogelijke persoonlijke of materiële schade, om onszelf en een of meerdere van onze gebruikers of hun erfgenamen te beschermen, of als dit vereist of toegestaan wordt door de wet.

11. Beveiliging

Wij hebben aangepaste beveiligingsmaatregelen ontwikkeld op technisch en organisatorisch gebied, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-geautoriseerde inzage, de toevallige mededeling aan derden en iedere andere niet-geautoriseerde verwerking van de Gegevens te voorkomen.

Het aantal werknemers dat toegang heeft tot uw Gegevens is beperkt, en deze toegang vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun functies.

12. Clausule van beperkte aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van MCH wordt beperkt tot directe schade. Alle indirecte schade is uitgesloten. MCH kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade die als indirect beschouwd wordt, zoals onder meer het verlies van Gegevens, financiële of commerciële schade, winstderving, toename van algemene kosten, verstoring van de planning.
MCH kan bovendien niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit een onrechtmatige bewerking van de Gegevens door derden (diefstal van Gegevens, virussen, phishing of andere vormen van cybercriminaliteit).

13. Wat gebeurt er bij een geschil ?

Als u vindt dat wij niet voldaan hebben aan een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen, verzoeken wij u om via e-mail contact met ons op te nemen op het adres privacy@mch(dot)be. Wij zullen alles in het werk stellen om een zo spoedig mogelijke afhandeling te verzekeren

Iedere vordering, klacht of grief moet gericht worden aan onze hoofdzetel.

Als ons antwoord niet bevredigend is voor u, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

14. Recht en bevoegde rechterlijke instanti

Deze bepalingen vallen onder het Belgische recht en worden geïnterpreteerd en toegepast volgens het Belgische recht, het enige geldende recht bij geschillen.

Voor ieder geschil dat niet binnen een termijn van één maand vanaf het ontstaan ervan via een minnelijke schikking beslecht is, met de mogelijkheid tot een verlenging van deze termijn bij een wederzijds akkoord, kan een gerechtelijke procedure opgestart worden voor de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brussel, die hiertoe exclusief bevoegd zijn.

15. Inwerkingtreding

Dit Beleid werd opgesteld en is in werking getreden op 11 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, geheel naar ons oordeel, delen van dit beleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken en de meest recente versie van dit beleid te lezen. Uw gebruik van deze Website na de publicatie van wijzigingen in deze voorwaarden impliceert immers uw aanvaarding van deze wijzigingen. Onverminderd het bovenstaande, zullen wij niet zonder uw instemming met terugwerkende kracht belangrijke wijzigingen aanbrengen met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonsgegevens.

16. Contact

Voor vragen over ons Vertrouwelijkheidsbeleid of onze praktijken in verband met vertrouwelijkheid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het adres privacy@mch(dot)be. U kunt ook via de post schriftelijk contact met ons opnemen op het adres van onze hoofdzetel.